Disclaimer

Copyright
Deze website is een publicatie van de Willem Mengelberg Society. Op deze website zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van de Willem Mengelberg Society. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits deze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik. Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.

Disclaimer
De uitgever van de website heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Indien desondanks iemand meent als rechthebbende in aanmerking te komen, kan deze zich tot de Willem Mengelberg Society wenden.